simulionisOi neverk, motušėle, kad jaunas sūnus
eis ginti brangiosios Tėvynės!
Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus
lauks teismo dienos paskutinės.

Ignai Šimulioni, sūnau, apie Tave ši Maironio daina.
Pernai gruodžio 17 dieną Tau sukako vos septyniolika metų. Mokeisi Vilniaus 34-ojoje vidurinėje mokykloje dvyliktoje klasėje. Tavo tėvas Rimantas, miesto statybos projektavimo instituto skyriaus viršininkas, sakė, kad šauniai vairavai automobilį, mėgai muziką, humorą, skaityti knygas, rengeisi stoti į Vilniaus universitetą ar Policijos akademiją. Greičiausiai į akademiją, nes pastaruoju laiku vis labiau stiprėjo patriotinė priedermė Tėvynei.
Ir dar tu mėgai žuvauti. Būdamas vienuoliktokas, parašei gražiausią rašinį apie kartu su tėvu praleistą vasaros atostogų dieną. Mokytoja jį skaitė visai klasei. Kas žino, gal būtumei parašęs tokį kūrinį, kurį būtų skaičiusi visa Lietuva.
Motina Nijolė, nuo aštuonerių metų patyrusi tremtinio dalią, dabar dėstanti pedagoginėje mokykloje, sakė, kad Tu buvai paklusnus, atidus ir teisingas. Niekad neišeidavai pas draugus ar į mokyklą nepabučiavęs tėvų. Buvai neišrankus, nereikalaudavai iš tėvų puošnaus drabužio, brangios muzikos aparatūros, ir ne todėl, kad augtum varge – vieninteliam užvadėliui tėvai nieko negailėjo.
Buvo 1991 metų sausio 10 diena. Motina, grįžusi vidudienį iš pamokų, sutiko Tave su draugu tarpduryje. Ėjai prie televizijos bokšto, nes ten jau stovėjo okupantų tankai. Grįžęs vakare pasakei, kad kareivukai visai mieli vaikinai, net leido paliesti neperšaunamą liemenę. Tu vis dar netikėjai, kad jų pirštai gali nuspausti automato gaiduką ir paleisti į savo bendraamžį kulką.
Kai desantininkai užgrobė Spaudos rūmus, vėl puolei prie televizijos bokšto. Grįžai, bet jau surimtėjęs ir labai susikaupęs. Paskui atėjo šeštadienis. Tu vėl ten. Grįžai vakare, nenusirengęs kritai ant sofos ir netaręs nė žodžio žvelgei į lubas, kažką mąstei. Tai buvo paskutinis tavo žvilgsnis, kurį amžiams įsiminė tėvai, paskutinės mintys, kurias žino tik Dievas.
Po kelių minučių vėl išėjai. Motina dar spėjo pasakyti: – Sūnau, mes su tėtuku ateisim Tavęs pasitikti.
Jie atėjo. Tarp gausios, skanduojančios “Lietuva! Lietuva!” minios jie neišskyrė Tavo balso, nes jis susiliejo su visos Lietuvos patriotų vieningu protesto ir laisvės balsu.

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 63.

Iš prisiminimų:

Liutkevičienė, Inga. Žmonės, nusiimkite kepures : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 15.

Žuvusieji už laisvę : [sąrašas] // Tiesa. - 1991, saus. 15.

Dulce et decorum est pro patria mori : kilnu ir garbinga yra už Tėvynę mirti : [žuvusių Sausio 13-ąją V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, R. Jankausko, I. Šimulionio, T. Masiulio, V. Vaitkaus, V. Druskio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus nuotraukos]. - Portr. // Tiesa.- 1991, saus. 16.

Droblytė, Danguolė. Vilties nesušaudysite! : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 16.

Griškonienė, Violeta. Šlovė Jums, didvyriai! : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 16.

Jankauskas, Romas. Nugalėję savyje vergą : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 4-5.

Griškonienė, Violeta. Lietuvos žemė priglaudė savo vaikus : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 17.

Jansonas, Egmontas, Gabartas, Renaldas, Godunavičius, Arūnas. ... Ir Viešpats jų priglaudė dvasią : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Respublika. - 1991, saus. 17.

Liutkevičienė, Inga. Atsisveikinimas - kaip priesaika : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 17.

Ažusienė, Jūratė. Vilniaus barikadų berniukai : [apie žuvusį Vilniaus 34-osios vid. mokyklos mokinį I. Šimulionį] // Tėvynės šviesa. - 1991, saus. 18.

Silickienė, Genė. Garbė žuvusiems, sielvartas gyviesiems : [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 18, p. 1, 4.

Tragedija suvienija žmones: [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose ir Rokiškyje] // Tiesa. - 1991, saus. 18.

Ne keršto, o teisingumo reikalauja Lietuvos laisvės aukos: [Sausio 13-ąją žuvusiųjų sąrašas, atsisveikinimas su žuvusiaisiais Lietuvos miestuose] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Geštautas, Jonas. Kulka pakirto vienintelį sūnų... - Portr. // Tiesa. - 1991, vas. 13.

Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada : [apie žuvusius Lietuvos nepriklausomybės gynėjus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, kovo 8.

Ignatavičius, Stasys, Rudžianskas, Viktoras. Trijų centimetrų kaina : [apie žuvusį Vilniaus “Geležinio vilko” kuopos šaulį I. Šimulionį]. - Portr. // Trimitas. - 1991, bal. 1-15, p. 3.

Meiželytė, Neila. Jau - 200 dienų... : [apie pokalbį su Sausio 13-ąją prie TV bokšto žuvusio I. Šimulionio tėvais Nijole ir Rimantu Šimulioniais]. - Iliustr.- Portr. // Tauragiškių balsas. - 1991, rugpj. 9.

Jie nesitraukė, jie gyvi tėvyne : [žuvusiųjų vardai ir nuotraukos] // Mūsų mintys. - 1992, saus. 10.

Šimulionienė, Nijolė. Pro patria semper! : [pokalbis su žuvusiojo motina / kalbėjosi] Antanas Bieliauskas // Dialogas. - 1992, saus. 10, p. 5.

Meiželytė, Neila. Miegok, ramiai, sūnau! : [Sausio 13-ąją prie TV bokšto žuvusio I. Šimulionio tėvų prisiminimai apie sūnų, jo žūtį]. - Portr., iliustr. // Šeima. - 1992, Nr. 1, p. 7-8.

Šimulionienė, Nijolė. “Mane labiausiai kankino klausimas - ar jam labai skaudėjo...” : [pokalbis su žuvusiojo motina / kalbėjosi] Dalia Jazukevičiūtė. - Iliustr. // Respublika. - 1995, saus. 13, p. 16.

Prisiminkime tuos, kurie tą kraupiąją naktį tapo mūsų tautos didvyriais : [apie žuvusiuosius Sausio 13-ąją] // Kauno žinios. - 1999, saus. 12, p. 8, 9.

Ganusauskas, Edmundas. Atminties žvilgsnis susitinka su Sausio aukų akimis : "Lietuvos rytas" sklaido keturiolikos sovietų agresijos aukų ir jų artimųjų gyvenimo puslapius / Edmundas Ganusauskas. - Iliustr. - (Sausio 13-oji) // Lietuvos rytas. - 2001, saus. 13, p. 7, 8.
Apie Sausio žudynių aukas I. Šimulionį, D. Gerbutavičių, L. Asanavičiūtę, V. Druskį, R. Jankauską, V. Maciulevičių, R. Juknevičių, T. Masiulį, A. Matulką, V. Koncevičių, A. Kanapinską, V. Vaitkų, A. Povilaitį, A. Kavoliuką, jų artimuosius.

Peleckis, Mindaugas. Šis dešimtmetis aukų artimiesiems - "sustojęs laikas". - Portr. // Respublika. - 2001, saus. 13, p. 18.
Sausio 13-ąją žuvusių V. Druskio, I. Šimulionio, R. Jankausko, A. Kanapinsko, A. Matulkos, V. Vaitkaus, D. Gerbutavičiaus, V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, T. Masiulio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus, V. Koncevičiaus tėvų ir artimųjų prisiminimai, jų dabartinis gyvenimas.

Sausio 13-osios aukos. - Portr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - - 2002, saus. 14, p. 10.
Pateikiami Sausio 13-osios aukų portretai ir LR AT Prezidiumo nutarimai dėl L. Asanavičiūtės, V. Druskio, D. Gerbutavičiaus, R. Jankausko, R. Juknevičiaus, A. Kanapinsko, A.P. Kavoliuko, V. Maciulevičiaus, T. Masiulio, A. Matulkos, A.J. Povilaičio, I. Šimulionio, V. Vaitkaus bei V. Koncevičiaus apdovanojimo I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Šviesaitė, Sofija. Nekrologas : 1991 m. Sausio 13 atminimui : [eilėraštis] / Sofija Šviesaitė. - Turinys: Loreta Asanavičiūte, Tau 24 m. ; Virginijau Druski, Tau 22 m. ; Dariau Gerbutavičiau, Tau 18 m. ; Rolandai Jankauskai, Tau 22 m. ; Rimantai Juknevičiau, Tau 25 m. ; Alvydai Kanapinskai, Tau 39 m. ; Algimantai Petrai Kavoliukai, Tau 52 m. ; Vytautai Koncevičiau, Tau 50 m. ; Vidai Maciulevičiau, Tau 25 m. ; Titai Masiuli, Tau 29 m. ; Alvydai Matulka, Tau 21 m. ; Apolinarai Juozai Povilaiti, Tau 58 m. ; Ignai Šimulioni, Tau 18 m. ; Vytautai Vaitkau, Tau 48 m. // Beržų laukimas. - Jonava : Jonava, 2002. - P. 63-67.

Adomaitis, Gediminas. Jie buvo pirmieji : kiekvienas, kurio krūtinėje dega tėvynės meilė, turi atjausti garbingai žuvusius narsius karžygius, kurie nesigailėdami jaunystės darbavosi mūsų jaunos atgimstančios tėvynės labui / Gediminas Adomaitis. - Portr. - (Atmintis) // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 10, p. 1, 8-9.
Apie žuvusius ir sužeistus kovose už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. J. Kiaunę, A. Vainauską, P. Lukšį, A. Sereiką, A. Juozapavičių, P. Eimutį, žuvusį prasidėjus karui tarp SSRS ir Vokietijos 1941 m. birželio 23 d. J. Savulionį, 1972 m. gegužės 14 d. Kaune susideginusį R. Kalantą, 1990 m. balandžio 26 d. Maskvoje susideginusį S. Žemaitį, žuvusius 1991 m. sausio 13 d. L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A. Povilaitį, I. Šimulionį, V. Vaitkų, sunkiai sužeistą ir 1991 vasario 18 d. mirusį V. Koncevičių, 1991 m. gegužės 19 d. žuvusį vykdant tarnybines pareigas G. Žagunį, žuvusius 1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio kontrolės poste M. Balavaką, J. Janonį, A. Juozaką, A. Kazlauską, A. Musteikį, S. Orlavičių, R. Rabavičių, sunkiai sužeistą T. Šerną, 1991 m. rugpjūčio 21 d. prie Seimo rūmų žuvusį A. Sakalauską.

Ignas Šimulionis (1973–1991), Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynėjas. - Portr. // Trimitas. - 2009, Nr. 6, p. 13.