gerbutaviciusKai nuo televizijos bokšto pusės pasigirdo šūviai, ūžavusi minia pakriko tvoros link. Pasak mačiusių, keturi berniukai bėgo nuo šūvių paskutiniai. Darius Gerbutavičius krito pirmas: kulkos pataikė į kojas. Jau prie tvoros, dar įsikibęs rankomis, bandė perlipti – peršovė rankas. Penktoji kulka į nugarą buvo paskutinė.

Darius gimęs 1973-ųjų liepos 14 dieną, ir šiemet jis būtų sulaukęs tik aštuoniolikos. Gyveno gyvenimą paprastą, kaip ir daugelis jo bendraamžių. Dar globiamas rūpestingo tėvų žvilgsnio. Prisirišęs prie namų, mėgo leisti vakarus jam skirtame kambario kamputyje: čia jo magnetofonas, keletas knygų. Ramios ir nerūpestingos vaikystės dienos.

Kai baigė 43-ojoje mokykloje aštuonias klases prisirinkęs trejetų, visi namiškiai nutarė – tegul bus stalius. Ir Darius įstojo į Vilniaus 13-ąją statybininkų mokyklą. Mama tyliai džiaugėsi – su šia specialybe tikrai neprapuls.

Dabar jo bendramoksliams – gamybinė praktika, berniukai išsiskirstę po statybų aikšteles. Mokykloje suradau grupės auklėtoją Genę Jurkūnienę.

– Buvo doras ir ramus, iš tų, kurie nekrinta į akis, nemėgsta išsiskirti ar išsišokti. Jo žūtis labai sukrėtė mano mokinius: mačiau, kaip ašarų pilnom akim visi stengėsi nors smulkia paslauga prisidėti palydint draugą į paskutinę kelionę.

Miršta žmogus – krinta žvaigždė. Kaip sunku begalinio sielvarto prislėgtai motinai... Mintyse vienas kitą gena pergyventos nakties vaizdai. Ji bergždžiai bando išsiaiškinti bent sau – kaip, už ką?

– Šiandien, stovėdama prie bokšto, galvojau – likimas. Juk minios žmonių stovėjo vienas prie kito... Likimas pasirinko mūsų vaiką, mano vienatinį sūnų. Gimė sunkiai, baimėj didžiausioj auginom. Kaip reikės gyventi toliau?

Tą vakarą tėvai išlydėjo Darių pro duris šiltai aprengtą. Sakėsi eisiąs su draugais budėti prie parlamento. Išgirdusi pirmuosius šūvius, negeros nuojautos persmelkta mama puolė prie telefono, iki ryto skambino Dariaus draugams. Buvo kartu, sakė draugai, bet pradėjus šaudyti, visi išbėgiojo. Nieko nematė, nieko nežino.

Turbūt ne vienas ir matė, ir žinojo, bet sukrėsti nedrįso pasakyti teisybės, naiviai tikėdamiesi atitolinti baisią žinią.

Gerbutavičiai surado sūnų. O radę pašarvojo šv. Teresės bažnyčioje.

– Viena paguoda – kad gulės savoj žemėj, ne afganistanuose.

Skaudi paguoda nebeišmanančiai kuo pasiguosti motinai. Tebus paguoda jai visų Lietuvos motinų ašaros – jos apverkė Darių kaip savo vienatinį sūnų.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 45.

 

Knygos

Sausio 13-oji - Lietuvos dvasios pergalė : Darių Gerbutavičių, žuvusį 1991 metų Sausio 13-ąją, prisimenant / Vilniaus "Ryto" vidurinė mokykla ; [sudarytoja Vilma Riabovienė]. - Vilnius : Versus aureus : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, [2006] (Kaunas : Aušra). - 131, [2] p. : iliustr., portr. - Bibliogr.: p. 131-132.

Vaizdo įrašas

Sausio 13-oji - Lietuvos dvasios pergalė [Vaizdo įrašas] : Darių Gerbutavičių prisimenant. - [Kaunas : Studija be pykčio, 2008]. - 1 vaizdo diskas (DVD) (65 min.) : stereo, gars., spalv. (PAL) ; 12 cm. - Koment. aut. Vida Kniūraitė.

Straipsniai

Liutkevičienė, Inga. Žmonės, nusiimkite kepures : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 15.

Žuvusieji už laisvę : [sąrašas] // Tiesa. - 1991, saus. 15.

Droblytė, Danguolė. Vilties nesušaudysite! : [apie atsisveikinimą su žuvusiaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 16.

Griškonienė, Violeta. Šlovė Jums, didvyriai! : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 16.

Jankauskas, Romas. Nugalėję savyje vergą : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 4-5.

Griškonienė, Violeta. Lietuvos žemė priglaudė savo vaikus : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 17.

Jansonas, Egmontas, Gabartas, Renaldas, Godunavičius, Arūnas. ... Ir Viešpats jų priglaudė dvasią : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Respublika. - 1991, saus. 17.

Liutkevičienė, Inga. Atsisveikinimas - kaip priesaika : [apie žuvusiųjų laidotuves]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 17.

Dulce et decorum est pro patria mori : kilnu ir garbinga yra už Tėvynę mirti: [žuvusių Sausio 13-ąją D. Gerbutavičiaus, A. Kanapinsko, A. Matulkos nuotraukos]. - Portr. // Tiesa.- 1991, saus. 18.

Silickienė, Genė. Garbė žuvusiems, sielvartas gyviesiems : [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 18, p. 1, 4.

Tragedija suvienija žmones: [apie Sausio 13-ąją žuvusiųjų laidotuves Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose ir Rokiškyje] // Tiesa. - 1991, saus. 18.

Rudalevičienė, Regina. Kulkų suvarpytas. - Portr. // Tėvynės šviesa. - 1991, saus. 18.

Vilkomirskienė, Meilė. Sūneli, sakalėli mano // Tėvynės šviesa. - 1991, saus. 18.

Ne keršto, o teisingumo reikalauja Lietuvos laisvės aukos: [Sausio 13-ąją žuvusiųjų sąrašas, atsisveikinimas su žuvusiaisiais Lietuvos miestuose] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada : [apie žuvusius Lietuvos nepriklausomybės gynėjus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1991, kovo 8.

Baltrušaitytė, Elena. Krito žvaigždelė. - Portr. // Tiesa. - 1991, saus. 25.

Pugžlys, Gintautas. Dariui : [eilėraštis] // Savanoris. - 1991, kovo 28
Ignatavičius, Stasys. Bokšto aidas. - Portr. // Trimitas. - 1991, bal. 16-30, p. 3.

Jie nesitraukė, jie gyvi tėvyne : [žuvusiųjų vardai ir nuotraukos] // Mūsų mintys. - 1992, saus. 10.

Išimčių niekam nėra : Sausio tryliktoji: 1991-ieji - 1995-tieji : [Sausio 13-osios aukų artimųjų pasisakymai / užrašė] Edita Taraškevičiūtė. - Aut.: Aušra Maciulevičienė, Vincė Gerbutavičienė, Regina Kanapinskienė, Vitalija Krivickienė // Panevėžio balsas. - 1995, saus. 13, p. 1.

Minajevas, Rudolfas-Jurgis. Sakmė apie vaiko meilę : skiriame kovų už Lietuvos laisvę dalyviui Dariui Gerbutavičiui (1973-1991), žuvusiam ginant TV bokštą 1991 01 13 : [eilėraštis] // Voruta. - 1995, saus. 7-13.

Likimą lėmė Lietuva : [Sausio 13-ąją prie TV bokšto žuvusiųjų artimųjų prisiminimai] / parengė Aušrinė Baronaitė. - Iliustr. - Aut.: Stasė Asanavičienė, Milda Druskienė, Vincė Gerbutavičienė, Antanas Gerbutavičius, Bronius Jankauskas, Vanda Juknevičienė, Genovaitė Kavoliukienė, Aušra Maciulevičienė, Ona Povilaitienė, Vitalija Krivickienė, Robertas Vaitkus. // Veidas. - 1996, Nr. 2, p. 14-16.

Gerbutavičienė, Vincė. Gėla : [pokalbis su žuvusiojo motina / kalbėjosi] Ona Stankevičiūtė. - Iliustr. // Respublika. - 1997, saus. 11, priedas “Brigita”, p. 3.

Žemaitis, A. Demokratija, atvežta tankais : šis eilėraštis skiriamas Dariui Gerbutavičiui, žuvusiam prie TV 1991 01 13. Jis mėgo piešti, muziką, o šiomis dienomis būtų šventęs savo dvidešimt penktąjį jubiliejų. Deja... / A. Žemaitis. - Portr. // Lietuvos patriotas. - 1998, liep. 6, p. 1.

Prisiminkime tuos, kurie tą kraupiąją naktį tapo mūsų tautos didvyriais : [apie žuvusiuosius Sausio 13-ąją] // Kauno žinios. - 1999, saus. 12, p. 8, 9.

Ganusauskas, Edmundas. Atminties žvilgsnis susitinka su Sausio aukų akimis : "Lietuvos rytas" sklaido keturiolikos sovietų agresijos aukų ir jų artimųjų gyvenimo puslapius / Edmundas Ganusauskas. - Iliustr. - (Sausio 13-oji) // Lietuvos rytas. - 2001, saus. 13, p. 7, 8.
Apie Sausio žudynių aukas I. Šimulionį, D. Gerbutavičių, L. Asanavičiūtę, V. Druskį, R. Jankauską, V. Maciulevičių, R. Juknevičių, T. Masiulį, A. Matulką, V. Koncevičių, A. Kanapinską, V. Vaitkų, A. Povilaitį, A. Kavoliuką, jų artimuosius.

Peleckis, Mindaugas. Šis dešimtmetis aukų artimiesiems - "sustojęs laikas". - Portr. // Respublika. - 2001, saus. 13, p. 18.
Sausio 13-ąją žuvusių V. Druskio, I. Šimulionio, R. Jankausko, A. Kanapinsko, A. Matulkos, V. Vaitkaus, D. Gerbutavičiaus, V. Maciulevičiaus, A. Povilaičio, L. Asanavičiūtės, T. Masiulio, A. Kavoliuko, R. Juknevičiaus, V. Koncevičiaus tėvų ir artimųjų prisiminimai, jų dabartinis gyvenimas.

Kada 1991 m. sausio 13-osios žudikai stos prieš teismą? / parengė A. Pilvelis. - Iliustr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 11-12.
Apie 1991 m. sausio 13 d. žuvusius L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A.J. Povilaitį, V. Vaitkų, V. Koncevičių.

Sausio 13-osios aukos. - Portr. - (Istorija) // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 10.
Pateikiami Sausio 13-osios dienos aukų portretai ir LR AT Prezidiumo nutarimai dėl L. Asanavičiūtės, V. Druskio, D. Gerbutavičiaus, R. Jankausko, R. Juknevičiaus, A. Kanapinsko, A.P. Kavoliuko, V. Maciulevičiaus, T. Masiulio, A. Matulkos, A.J. Povilaičio, I. Šimulionio, V. Vaitkaus bei V. Koncevičiaus apdovanojimo I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Šviesaitė, Sofija. Nekrologas : 1991 m. Sausio 13 atminimui : [eilėraštis] / Sofija Šviesaitė. - Turinys: Loreta Asanavičiūte, Tau 24 m. ; Virginijau Druski, Tau 22 m. ; Dariau Gerbutavičiau, Tau 18 m. ; Rolandai Jankauskai, Tau 22 m. ; Rimantai Juknevičiau, Tau 25 m. ; Alvydai Kanapinskai, Tau 39 m. ; Algimantai Petrai Kavoliukai, Tau 52 m. ; Vytautai Koncevičiau, Tau 50 m. ; Vidai Maciulevičiau, Tau 25 m. ; Titai Masiuli, Tau 29 m. ; Alvydai Matulka, Tau 21 m. ; Apolinarai Juozai Povilaiti, Tau 58 m. ; Ignai Šimulioni, Tau 18 m. ; Vytautai Vaitkau, Tau 48 m. // Beržų laukimas. - Jonava : Jonava, 2002. - P. 63-67.

Adomaitis, Gediminas. Jie buvo pirmieji : kiekvienas, kurio krūtinėje dega tėvynės meilė, turi atjausti garbingai žuvusius narsius karžygius, kurie nesigailėdami jaunystės darbavosi mūsų jaunos atgimstančios tėvynės labui / Gediminas Adomaitis. - Portr. - (Atmintis) // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 10, p. 1, 8-9.
Apie žuvusius ir sužeistus kovose už Lietuvos nepriklausomybę 1919 m. J. Kiaunę, A. Vainauską, P. Lukšį, A. Sereiką, A. Juozapavičių, P. Eimutį, žuvusį prasidėjus karui tarp SSRS ir Vokietijos 1941 m. birželio 23 d. J. Savulionį, 1972 m. gegužės 14 d. Kaune susideginusį R. Kalantą, 1990 m. balandžio 26 d. Maskvoje susideginusį S. Žemaitį, žuvusius 1991 m. sausio 13 d. L. Asanavičiūtę, V. Druskį, D. Gerbutavičių, R. Jankauską, R. Juknevičių, A. Kanapinską, A.P. Kavoliuką, V. Maciulevičių, T. Masiulį, A. Matulką, A. Povilaitį, I. Šimulionį, V. Vaitkų, sunkiai sužeistą ir 1991 vasario 18 d. mirusį V. Koncevičių, 1991 m. gegužės 19 d. žuvusį vykdant tarnybines pareigas G. Žagunį, žuvusius 1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio kontrolės poste M. Balavaką, J. Janonį, A. Juozaką, A. Kazlauską, A. Musteikį, S. Orlavičių, R. Rabavičių, sunkiai sužeistą T. Šerną, 1991 m. rugpjūčio 21 d. prie Seimo rūmų žuvusį A. Sakalauską.

Razmytė, Janina.Prisiminimai apie laisvės gynėją - kino juostoje : [Vilniaus “Ryto” vidurinės mokyklos vienuoliktokai sukūrė filmą apie buvusį mokyklos auklėtinį, 1991-ųjų sausio 13-ąją žuvusį D. Gerbutavičių]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2006, kovo 16, priedas “Sostinė”, p. 2.

Žiemytė, Ivona. “Laisvė buvo verta aukščiausios kainos” : [Sausio 13-ąją žuvusių L. Asanavičiūtės ir D. Gerbutavičiaus motinų S. Asanavičienės ir V. Gerbutavičienės prisiminimai]. - Portr. // Vakarų ekspresas. - 2006, saus. 12, p. 3.

Kilpys, Valdas. Pristatyta knyga apie D. Gerbutavičių . - Iliustr. // Trimitas. - 2007, Nr. 2, p. 19-20.

Vitkauskaitė, Viktorija. Laisvės gynėjo atminimą įamžino knygoje : [apie tai, kad Vilniaus “Ryto” vidurinėje mokykloje bus pristatoma knyga “Sausio 13-oji - Lietuvos dvasios pergalė”, skirta buvusiam mokyklos auklėtiniui D. Gerbutavičiui, žuvusiam 1991-ųjų sausio 13-ąją]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, saus. 17, priedas “Sostinė”, p. 7.

Darius Gerbutavičius (1973–1991), Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynėjas. - Portr. // Trimitas. - 2009, Nr. 6, p. 12.

Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Gerbutavičius Darius (1973 07 14–1991 01 13) : laisvės gynėjas / Antanas Rimvydas Čaplinskas. - Portr. // Vilniaus atminimo knyga. - Vilnius : Charibdė, 2011. - P. 124.

Žemulienė, Laima. Sausio 13-osios aukos svajojo ne apie tokią Lietuvą / Laima Žemulienė. - Iliustr. - (Numerio tema) // Vilniaus diena. - 2013, saus. 10, p. 6, 7; Kauno diena. - 2013, saus. 12, p. 1, 4, 5.
1991 m. sausio 13-ąją žuvusių laisvės gynėjų A.J. Povilaičio, D. Gerbutavičiaus, V. Vaitkaus artimųjų atsiminimai. Spausdinama žinutė "Šiurpi statistika".