Man būnant prie televizijos bokšto, pirmoji tankų ataka prasidėjo žemiau, prie viaduko. Buvo paleisti šūviai, dūminė uždanga. Aš stovėjau Sudervės gatvėje už televizijos centro, prie dviejų smėlio barstymo mašinų. Netrukus pastebėjau atšliaužiant tanką. Žmonės norėjo jį sulaikyti, bet tankas, greitai važiuodamas, ėmė stumti minią smėlio barstyklės link. Kai buvo likę maždaug 20–30 metrų, žmonės pradėjo skirtis į šalis. Tanko priekyje liko du vyrai: vienas, vyresnio amžiaus, laikėsi įsikibęs į tanko šarvus iš dešinės pusės, kitas, jaunesnis, gulėjo ant tanko šarvų iš kairės pusės ir, spirdamasis į žemę, stengėsi nenukristi. Kai tankas priartėjo prie smėlio barstyklės ir pradėjo ją traiškyti, žmogus, gulėjęs ant tanko dešinėje pusėje pagal judėjimo kryptį, nuslydo ir dingo po vikšrais. Antrasis, jaunesnis, matyt, pajutęs spaudimą į nugarą, atsigręžė į smėlio barstyklę ir, siaubo apimtas, iškėlė rankas į viršų, bet tankas šliaužė toliau. Ir šio vyro kūnas dingo po tanko vikšrais. Smėlio barstyklė buvo sutraiškyta, iš kabinos ir variklio liko tik suplotas geležies gabalas. Tada tankas pasuko kairiau ir per medelius pradėjo šliaužti miškelio pusėn į kalną, prieš tai įjungė prožektorius ir nukreipė į televizijos bokštą. Paskui pašliaužė į priekį, atsuko patranką į mūsų pusę, pasigirdo šūvis, žmonės išsigandę šoko į šalį. Kai tankas pakilo aukštyn ir pramušė žmonių minią, tada pradėjo važiuoti sunkvežimiai su desantininkais.

Aš pribėgau prie sutraiškytos mašinos, bet žuvusiųjų čia nebuvo. Paėjęs į šoną, pamačiau paguldytą lavoną ant žemės tarp medelių, antrą – prie greitosios pagalbos. Visą šitą vaizdą mačiau maždaug už 10-15 metrų.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 88, 89.