...Visą laiką, o ypač kai sunkieji tankai nuvažiavo prie paties bokšto, buvo šaudoma iš kulkosvaidžių ir pabūklų. Prie bokšto pasigirdo automatų serijos, dūžtančio stiklo žvangesys. Bokšte iš automatų intensyviai buvo šaudoma apie valandą, o pavieniai šūviai buvo girdėti ir vėliau. Šiek tiek pritilus intensyviam šaudymui bokšte, ant kalno, prie tvorų susitelkusius žmones pradėjo vaikyti lengvieji tankai, važiavę dideliu greičiu.

Netoli mūsų buvusios greitosios pagalbos mašinos viena po kitos išvažiuodavo su sužeistaisiais ir žuvusiais.

Pasibaigus armijos puolimui, per Sudervės gatvėje esančią minią dideliu greičiu Žvėryno link nuvažiavo didžiulis tankas ir štabo automobilis. Vairuotojas ir šalia jo sėdintis kariškis intensyviai šaudė iš automatų. Šūviais save drąsino ir tanke važiavę kareiviai.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 59, 60.