Stovėjom aplink bokštą gal 7–8 eilėmis. Prasidėjo baisūs sproginėjimai, kurių bangos nublokšdavo mus. Kilo dūmų stulpai. Pamatėm, kad vielinę tvorą apstojo šarvuočiai, iš kurių išlipo desantininkai. Jie artinosi. Mūsų vyrai išėjo į priekį. Maždaug už 4 metrų nuo manęs sprogo kažkoks paketas, ten pakilo dujų kamuolys. Burną užsidengiau šaliku. Kitas paketas sprogo po kojom. Atrodė, kad kojas nukirto. Priešais pamačiau desantininką. Jis trenkė man automato buože, akyse aptemo. Taip kapodamas žmones automatu, jis veržėsi prie bokšto. Buvo tikras pragaras – neįmanoma apsakyti. Džeržgėdami krito bokšto stiklai, papliūpomis šaudė automatai. Girdėjosi šauksmai: gydytojo! Prie greitosios pagalbos ėmė guldyti lavonus...

Paketo sprogimas sudraskė ir nusvilino paltą, pasidarė lyg stiklinis, lyg suvirintas.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 132.