...Viena moteris sušuko: “Vyrai, bėkit prie bokšto, tankai jau eina nuo upės pusės!” Tada ir nubėgau prie paties bokšto, prie įėjimo. Paskutinieji atsidūrėme pirmoje eilėje. Susikabinom rankom ir dainavom. Kai tankai ir tanketės ėmė sukt apie bokštą, pradėjo mėtyt “šaškes”. Šaukiau desantininkui: “Žmogžudžiai!” Tas užsimojo automatu. Gerai, kad spėjau prisidengi galvą. Užtat teko mano kaimynui, jo veidas tuoj apsipylė krauju. Pamačiau, kaip desantininkas prišoko prie lango ir ėmė buože daužyt stiklus. Greit kažkas atidarė iš vidaus duris ir paleido čiurkšles vandens.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 52, 53.