Prie televizijos bokšto sausio 13 dieną, tarp 2.30-3.30 valandų mano akyse buvo nušautas, atrodo (nors negaliu tvirtai sakyti), Apolinaras Povilaitis. Jį pamačiau laikraštyje tarp žuvusiųjų ir pažinau.

Viskas buvo taip. Mes su Povilaičiu stovėjome greta vienas kito prie tankų ir desantininkų. Niekas iš žmonių, esančių prie mūsų, priešiškumo kariškiams nerodė. Kariškiai stovėjo prie bokšto sienos, o šarvuočiai ir tankai buvo prieš juos ant asfaltuoto tako. Aš pastebėjau, kaip prie eilinių kareivių pribėgo vidutinio amžiaus karininkas, be šalmo, šviesių plaukų, vidutinio ūgio, smulkaus sudėjimo. Jis kažką nurodinėjo, mosikuodamas rankomis. Po to pirmas puolė žmones sužvėrėjusiu veidu, keikdamasis daužė visus buože, paskui jį puolė ir kiti kariškiai. Jų rankose buvo automatai, grandinės, metaliniai strypai, lazdos, ant lazdų galų buvo apvynioti kažkokie skudurai.

Kariškiai nuolat šaudė palei kojas ir virš galvų, dažnai, atstatę automatų vamzdžius, į žmonių krūtines. Žmonės pradėjo trauktis nuo bokšto.

Mes su Povilaičiu patekome tarp kariškių, kiti žmonės truputį toliau atsitraukė. Povilaitis buvo kiek arčiau kariškių negu aš. Prie jo pribėgo karininkas. Povilaitis norėjo kažką pasakyti, bet tas stūmė jį, įrėmęs automato buožę į krūtinę. Žmogus prarado pusiausvyrą ir krisdamas nugara užkliudė karininką, tas atsigręžė ir, truputį atšokęs, šovė į Povilaitį.

Tuo tarpu prasidėjo didesnis šaudymas ir aš atsisukęs pamačiau dar vieną parkritusį vaikiną, bet prie jo pribėgo žmonės ir nunešė. Aš puoliau prie Povilaičio. Kai pasilenkiau ir paliečiau jo šoną, pajutau parako kvapą ir pamačiau kraują ant savo rankų. Povilaitis nerodė jokių gyvybės ženklų. Tada bandžiau jį kelti, bet man vienam buvo per sunku, be to, ir tankai pradėjo važiuoti mūsų link. Aš ėmiau šauktis pagalbos. Kai atbėgo žmonės, puoliau ieškoti gydytojo. Kol ieškojau, tą žmogų kiti jau išnešė už vartų.

O tas karininkas, kuris šovė, ir toliau rėkė ir šaudė, daužė automato buože žmones, paskui jis pasitraukė už tankų. Po akimirkos atbėgo daryti “tvarką” kiti galvažudžiai.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 134.