Man sausio 12 ir 13 d. teko budėti prie TV bokšto. 2 val. pradėjo puolimą. Į beginklius žmones buvo šaudoma iš tanko pabūklų, automatų, kulkosvaidžių ir pistoletų. Netoli manęs tankas užvažiavo ant žmogaus. Kad apsisuktų, tankas pasidavė atgal. Kiti žmonės nunešė sužeistąjį lig Karoliniškių parko.

Nuo tanko buvo numestas kariškio lavonas. Nuo lavono nukrito šalmas. Tą šalmą pasiėmė nežinomas asmuo ir užsidėjo. Veido nemačiau, nes stovėjo nugara į mane...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 132.