Kai pranešė, kad važiuoja tankai, sėdau į savo automobilį ir važiavau prie televizijos bokšto. Atvažiavęs iki Mėnulio stotelės, ties žiedu pamačiau važiuojančius nuo Spaudos rūmų pusės televizijos bokšto link tankus, BMP ir kitas kovines mašinas. Važiavo daug mašinų, tad tankai pradėjo blokuoti kelius. Pastačiau šalikelėje automobilį ir pasileidau bokšto link. Pamačiau, kad tankams kelią užblokavo du smėlio barstytuvai. Tankas pabandė juos nustumti, bet nepavyko, tada, užvažiavęs iš šono, juos nustūmė. Aš atsistojau į gatvės vidurį ir pradėjau kviesti žmones nuo bokšto pusės, kad, susikabinę rankomis, užstotume tankams kelią. Susikabinę rankomis, dviem eilėmis sustojome prieš tankus. Tankai važiavo tiesiai ant mūsų, mes pradėjom trauktis. Trys vyrai užšoko ant pirmojo tanko ir kartu su juo važiavo bokšto link. Netoli bokšto stovėjo dar viena mašina smėliui barstyti. Tankas, pamatęs ją, padidino greitį ir kartu su į jį įsikabinusiu vyru pervažiavo sunkvežimį, traiškydamas ir tą žmogų. Kiti du vyrai spėjo nušokti. Aš stovėjau ant kalniuko ir mačiau tą sutraiškytą žmogų. Kažkas jį patempė į šalikelę. Kita karinė technika kilo į kalniuką ir pradėjo supti televizijos bokštą, o tankas, sutraiškęs dar kelis lengvuosius automobilius, atsukęs prožektorius ir kulkosvaidį į žmones, sustojo. Kiek palūkėjęs, aš nusileidau nuo kalniuko ir norėjau paimti tą žmogų, bet jo ten nebebuvo.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 88.