1991 m. sausio 12-13 d. naktį apie 1 val. 30 min. pro langą pamačiau, kad nuo Žvėryno pusės Karoliniškių link juda ilga tankų kolona. Tuo metu iš Viršuliškių pusės važiavo šarvuočiai. Iš viso ir anų, ir šitų buvo apie 50. Prie “Kometos” parduotuvės buvo padaryta dūminė uždanga ir nuaidėjo pirmasis tanko šūvis. Kai atbėgau prie TV bokšto, iš kairės pusės tankas net nesustodamas pervažiavo smėlio mašiną ir nesustodamas suplojo lengvąją mašiną. Tuo metu prie mašinos gulėjo kažkoks žmogus, kurį tuoj nunešė į greitosios pagalbos mašiną. Ar jis buvo gyvas, ar miręs - negaliu pasakyti. Tankai pajudėjo į kalniuką bokšto link. Vienas žmogus pastojo jam kelią, tačiau tankas ropojo toliau, tada žmogus atsigulė. Tankas sustojo. Išlindęs karininkas pažiūrėjo ir, ištiesęs ranką į priekį, davė ženklą važiuoti. Tankas pajudėjo ir pervažiavo šį žmogų. Tik neaišku, ar per kojas, ar per jį patį, nes buvo labai tamsu ir tik tankų prožektoriai akinamai švietė. Tuo metu prasidėjo šaudymas iš automatų ir tankų. Kiek prisimenu, iš tankų buvo iššauta apie 6 kartus. Iš automatų šaudė šviečiamosiomis kulkomis.

Netrukus nuo bokšto atbėgo jaunuolis sutvarstyta galva. Iš smilkinių veržėsi kraujas. Jis buvo ištiktas šoko, todėl iš jo nieko negalėjau sužinoti. Netrukus vyrai nuo šarvuočio pusės atnešė ir paguldė ant pievelės du vyrus. Iš pažiūros vienas apie 28 m., kitas, kaip man pasirodė, buvo labai jaunas, jo pilve žiojėjo 3 skylės.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 93, 94.