...Kai žudikai įsibrovė į bokštą, mes pradėjom trauktis. Traukdamiesi patekom tarp tankų. Tada iššovė ketvirtasis tankas. Žmonės krito ant žemės. Aš gavau kairės ausies ir dešinės kojos traumą. Mačiau nešant sužeistuosius. Vieną sužeistąjį ištraukė iš po tanko vikšrų. Pasitraukęs už bokšto teritorijos, dar.apie pusantros valandos girdėjau atskirus automatų šūvius. O Kosmonautų prospekte žmonių minia apsupo vieną tanką. Jis sukinėjos vietoje, bet nedrįso važiuoti į minią. Šitaip tankas buvo sulaikytas apie valandą.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 52.