Sausio 12 d. vėlyvą vakarą buvome bendrabutyje Kareivių gatvėje (7a). Užgirdome tankų gaudesį. Po kelių minučių vėl panašus garsas. Sėdome į mašiną ir karinės technikos koloną pasivijome ties Viršuliškėmis. Tada supratom jų žygio tikslą.

Aplenkę koloną, paskubėjom prie TV bokšto, norėdami perspėti minią. Tačiau jau buvo atvažiavę pirmieji tankai iš ankstesniosios kolonos.

Palikę automobilį Kosmonautų prospekto šalikelėje, nubėgom bokšto kalno link. Čia buvo subėgę neseniai šokę ir dainavę žmonės užtverti kelią tankui ir šarvuočiui. Mes įsiliejome į minią. Tuo metu atvažiavo karinės technikos kolona, kurią buvome aplenkę ties Viršuliškėmis. Kiek gausmo ir tamsos maišatyje supratau, ši kolona apsupo bokštą iš kitos, ne iš Kosmonautų prospekto pusės. Mūsų minia nesitraukė nuo besisukinėjančio ir gąsdinančio savo patranka tanko. Bandė gąsdinti ir šūviu. Tačiau, jam nugriaudėjus , žmonės nepabūgo. Bandė per minią prasiveržti šarvuotis, tačiau žmonės taip pat nesitraukė, o jam pajudėjus į priekį, pirmosios eilės žmonių, pakibę ant smailaus šarvuočio priekio, taip pavažiuodavo. Buvo girdėti tankų šūviai ties įėjimu į bokšto administracijos pastatą. Išgirdę automatų šūvius nuo bokšto pusės, bėgom ant kalno tvoros link. Deja, ten jau sukinėjosi šarvuotos mašinos, galingais prožektoriais tvieksdamos į žmones. Tiesiai į juos, šaudydami palei kojas, grėsmingai ėjo kareiviai.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 30.