Buvome Vilniuje prie televizijos bokšto. Apie antrą valandą nakties prie mūsų privažiavo tankai maždaug per tris metrus. Mačiau, kaip kareiviai užtaisinėjo automatus ir po to, praėjus gal 5-7 sekundėms, nušoko nuo tanko ir be perspėjimų nusitaikė į mus. Pirmas šūvis buvo iš “tuščio” (veidas apsipylė “pelenais”), po to šaudė į langus koviniais šoviniais. Mačiau, kaip mušė automatų buožėmis žmones. Mačiau, kaip daužė bokšto langus ginklais. Sprogimai virš galvų visiškai apkurtino, o oro banga mus nubloškė į šoną...

Kai atsipeikėjau, pamačiau daug sužeistų. Padėjau nešti užmuštą žmogų (pavardės nežinau). Už televizijos bokšto teritorijos gatvėje taip pat buvo daug sužeistų žmonių, tačiau tankai, užtvėrę gatves, neleido pravažiuoti greitosios pagalbos mašinoms, todėl sužeistuosius sodinome į lengvuosius automobilius ir aplinkiniais keliais juos vežė...
Mačiau, kaip gydytojai su Raudonojo kryžiaus vėliava prašė kareivių įleisti į televizijos bokštą, tačiau jų neleido.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 120, 121.