Žmonės petys prie peties buvo apjuosę visą televizijos bokštą. Juos ėmė supti šarvuočiai ir tankai. Tuo metu, kai diktorė Bučelytė dar kalbėjo iš televizijos ekrano, sovietinė karo technika slinko artyn. Liko maždaug penki metrai iki žmonių... Tada pradėjo šaudyti į viršų, į bokštą. Nuostabiausia buvo tai, kad žmonės nepasidavė panikai. Vienas vyriškis, iššokęs iš minios, kažką šaukė kareiviams. Kas jam atsitiko, jau nespėjau pamatyti - staiga pajutau smūgį į viršugalvį, akis užliejo kraujas. Vėliau viskas kaip sapne. Du nepažįstami vyrukai mane išvedė pro angą tvoroje. Savo mašina nuvežė į ligoninę. Gydytojai išėmė plastikinę skeveldrą...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 100, 101.