...Kartu buvo Rudokas, Burdulis, Maročkinas ir Renata Keršienė. Maročkinas buvo su mašina, tai jis visus atvežė prie “Merkurijaus” parduotuvės. Visi kartu atbėgom prie bokšto. Aš su Renata likau prie centrinio įėjimo, kiti nubėgo prie bokšto. Išgirdau draugo balsą, šaukė ateit prie jų. Peršokom abu per tvorą ir atsidūrėm prie paties bokšto. Stovėjom susikabinę rankom pirmoje eilėje. Mačiau, kaip nuo Lazdynų pusės atvažiavo šarvuočiai, išleido desantininkus ir ėmė šaudyt. Kai kas pasitraukė, mes su Renata likom, gynėm bokštą, kad tie nelįstų į vidų. Užstūmėm vieną langą geležiniais pastoliais. Prie mūsų atbėgo desantininkai su lazdom, ėmė daužyt žmones, leido serijas šūvių. Pamačiau, kaip nuvirto 4 jaunuoliai, juos nunešė pribėgę žmonės. Mano drabužiai buvo aptaškyti jų krauju.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 53.