Abu su sūnum Arvydu (22 metų) atbėgom prie bokšto, kai tankai buvo apačioj, užblokuoti žmonių prie Kosmonautų prospekto. Matėm, kaip pabūklas malė autobusų langus, šaudė, gąsdino. Nuo Neries pusės ėmė slinkt sunkieji T-72 tankai. Kai iššoko kareiviai, po kokių 3 minučių pradėjo šaudyt, mačiau, kaip leido vandenį iš bokšto. Kareiviai, sulindę į bokštą, šaudė pro 1 aukšto langus. Pradėjau kalbint, prašyt kareivį, kad nešaudytų į žmones. Tuoj pat šovė į žemę. Atsitraukiau kelis metrus ir pamačiau, kad tanketės jau stumia žmones į kiemelį. Prie manęs kokių 40-45 metų moteris taip pat pradėjo prašyt, kad nešaudytų. Tuoj pat ją ėmė mušt su tokia geležine žaliai nudažyta lazda per galvą, per pečius. Ją už parankių greit išvedė, tiksliau - ištempė žmonės. Mačiau, kad bokšto viduje prieš šaudymus buvo apie 15 jaunuolių. Prie bokšto išstovėjau iki 5.30 ryto. Tie jaunuoliai tikrai pro duris neišėjo. Visą laiką, kur tik užsidegdavo lange šviesa, šūviai ją gesino. Mano sūnus matė, kaip iš III aukšto išmetė moterį. Ją nunešė į greitąją.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 110.