Sausio 12 d. vakare susitikom prie televizijos bokšto, vaikščiojom, kalbėjom, dainavom. Visų nuotaika buvo gera. Apie 1 val. pamatėme žalią raketą ir po to tankai pradėjo supti bokštą. Apie bokštą sudarėme gyvas keturias grandines. Kai pradėjo šaudyti iš tankų į mus, mes užgiedojom “Marija, Marija”. Kai tankai pajudėjo, skandavome “Lietuva! Lietuva!” Visa grandinė stovėjo ramiai, nesipriešino ginklu (jo neturėjome) ir šaukė “Gėda! Gėda!” Stovėjau, kol moteriškas balsas pranešė iš bokšto, kad pasitrauktume, nes bokštas užimtas. Matėm, kaip užpuolėjai viduje lazdom mušė saugotojus, kaip nešė sužeistus ir užmuštus. Eidamos prie savo autobusų, girdėjome šaudant, o gatvės buvo užtvertos tankų, mašinos apverstos, autobusai apdaužyti, be stiklų.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 120.