...Mestas sprogstamasis paketas ne tik sukėlė triukšmą, bet ir apšvietė prie bokšto gal keturiomis eilėmis stovinčius rankomis susikibusius žmonės. Tuo metu tankas šovė į viršų. Po šių šūvių mačiau tarp tanko ir žmonių ant žemės gulintį žmogų. Jį nunešė žmonės. Tačiau žmonės neišsigando šūvių, jie stovėjo, kaip stovėję, prie sienos. Tuomet tankas nuleido vamzdį virš žmonių galvų ir keletą kartų šovė į langų rėmus, o desantininkai šaudė iš automatų, prasiveržė prie langų ir daužė juos buožėmis.

Iš teritorijos vis daugiau vedė ir nešė sužeistųjų. Matėme, kaip teritorijoje, tankų vaikomi, blaškėsi žmonės, jie griuvinėjo, stojosi ir vėl bėgo. Iš visų pusių tik ir girdėjome: “Greitąją!”

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 48.