Prie bokšto iki pusės dviejų žmonės šoko, dainavo. Paskui sukaukė sirena. Bokšto link pajudėjo tankai. Žmonės apsupo bokštą žiedu. Tankai pradėjo... šaudyti. Buvo baisu. Žmonės giedojo giesmes. Paskui tankus atvažiavo mašina, iš jos išlipo kareiviai ir prasidėjo. Kareiviai automatų buožėmis daužė per galvas, nežiūrėdami, ar moteris, ar vaikas. Aidėjo šūviai. O minia skandavo: “Lietuva, Lietuva!”

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 116.