...Karinę techniką žiedu – jau palaidu – apspito minia. Kareiviai stovėjo atsukę automatus, pasiruošę šauti.

Per kelis žingsnius kairiau buvęs vaikinukas iškėlė į viršų ranką. Staiga priešais stovintis kareiva atsuko automatą. Pasigirdo serija, ir vaikinas, griebdamasis už dešiniojo šono, susmuko vietoje...

Kareivių link klupdamas bėgo vaikinas. Kairėje krūtinės pusėje žvangėjo medaliai, dešinėje – ordinas. “Broliai kareivėliai, ką jūs darot, kam šaudot taikius žmones?!. Mes Afganistane nebuvom tokie žiaurūs...”, – verkdamas rusiškai aimanavo rusų vaikinas ir brovėsi prie televizijos bokšto, kur jau šeimininkavo ateiviai. Kareivos jį stūmė automatų buožėmis, vijo šalin. Vaikinas krito, vėl kėlėsi ir verkdamas rusiškai kartojo: “Žvėrys, žvėrys...”

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 120.