...Žmonės stovėjo ramiai, nebuvo jokios panikos. Prie mūsų privažiavo karinė mašina su kareiviais, po to atšliaužė tankas ir sustojo ties mumis. Staiga už nugaros išbyrėjo du stiklai ir iš vidaus iššoko du krašto apsaugos vyrukai, vienas laikė rankoje dujokaukę ir, ją užsidėjęs, puolė atgal, bet iš vidaus pasirodė vandens žarna ir pliūptelėjo vandens srovė. Žmonės tik truputį prasiskleidė ir toliau stovėjo. Vaikinas iš apsaugos pasakė, kad ten paleido dujas. (Prieš pasirodant tankams aš pasižiūrėjau į vidų: ten buvo ne du, o 6 ar 7 vaikinai, vadinasi, viduje liko žmonių.) Vanduo liejosi gal pusę minutės, buvo girdėti, kaip viduje kažkas dūžta. Po to tankas atsuko vamzdį ir, nuleidęs žemyn, šovė iš tuščio. Šalia manęs vienas vyriškis parkrito. Pasigirdo šūvis ir dūžtančio stiklo skambesys. Aš dar suspėjau atsisukti ir pažiūrėti pro išdaužtą langą: viduje buvo du desantininkų uniforma apsirengę vyrai su automatais.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 59.