Tai buvo sausio 13-osios naktį. Apie 0.40 val. pamačiau važiuojant tankus. Vienas iš tanko kareivių mostelėjo ranka, kad sustočiau, nes jie važiavo degant raudonai šviesai. Kolonoje buvo 8 mašinos: trys sunkieji tankai, vienas lengvasis ir 4 šarvuočiai. Palikau mašiną netoli namų ir su dukra nuėjome prie bokšto papėdės. Trys šarvuočiai sustojo ant tilto, užtvėrė kelią, vienas tankas pasiliko neprivažiavęs tilto. Kiti, privažiavę žmonių užkardą, sustojo. Pradėjo šaudyti pirmas tankas. Iššovė 2 kartus. Už jo sustojo šarvuotis ir dar vienas sunkusis tankas, kuris šovė vieną kartą. Sunkusis tankas, likęs už tilto pačiame gale, šovė vieną kartą. Tada pasigirdo šūviai jau prie bokšto ir pradėjo šviesti stiprus prožektorius. Nuėjome bokšto link. Kulkos švilpė palei žmonių galvas. Tada pasitraukėm žemyn. Mačiau, kaip žmonių minia apstojo šarvuotį, jis pajudėjo truputėlį į priekį, žmonės taip pat, tada šarvuotis pavažiavo atgal, žmonės irgi atsitraukė.

Tada šarvuotis (jo Nr. 221) staigiai šoko į priekį ant žmonių. Žmonės pradėjo šaukti. Greitosios pagalbos mašinos pravažiuoti neleido, buvo užtvertas kelias, ir žmonės bėgo su sužeistaisiais. Kiek jų buvo, negaliu pasakyti. Pirmasis tankas sukiojo savo vamzdį palei žmonių akis, atsitrenkdamas vamzdžiu į autobuso langus, kuriuos išdaužė. Kitą kartą atsitrenkė į stulpą, kurį numušė, dar vieną kartą atsitrenkė į gatvės apšvietimo stulpą, lempa užgeso. 3.50 val. ant tilto atvažiavo autobusas PAZ-652, geltonos spalvos, Nr. 62-63 LLS. Jis atvežė kolaborantus, kurie išsirikiavę žengė prie bokšto. Priekyje šio būrio ėjo moteris ir kažką šaukė, mojavo rankomis.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 122, 123.