Karininkas, pražilęs, su ūsais, suriko “vperiod v ataku” ir pirmasis pradėjo daužyti žmones per galvas su virbu, apipintu oda. Už poros metrų nuo manęs minioje pradėjo sproginėti “vzryv” paketai. Kareiviai buožėm daužė žmonių galvas, nežiūrėjo –senas, jaunas, vaikas, moteris. Prie manęs stovėjusiai moteriai iš dešinės ir vyriškiui iš kairės praskėlė kaktas. Netoliese kažkas susmuko nuo “vzryv” paketo sprogimo. Kilo sąmyšis. Žmonės prasiskyrė. Kareiviai puolė daužyti buožėm bokšto stiklus. Pasigirdo šūviai bokšte. Iki tol girdėjosi automatų šūviai aplink bokštą. Minia po truputį traukėsi nuo bokšto. Besitraukdamas mačiau gulintį vyriškį. Jį žmonės nuvilko greitosios link.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 127, 128.