Bėgančius gatve, pasivijo tankų kolona. Žmonės skandavo: “Fašistai!” Mačiau, kaip pirmieji tankai sutraiškė smėlio barstyklę ir lengvuosius automobilius. Mes bėgome lygiagrečiai tankams. Jie pasuko kairiau miškelio link, nuvertė tvoras ir supo bokštą.

Prie bokšto stovėjo minia, susikabinusi rankomis. Lengvieji tankai iš visų pusių artėjo prie bokšto, sustodami 2-3 metrai nuo žmonių. Karininkas davė komandą, ir kareiviai, nušokę nuo tankų, puolė pirmyn. Pradėjo sproginėti paketai. Kareiviai žmonių galvas daužė automatais, nežiūrėjo, kas papuolė po ranka, senas žmogus, mergaitė ar jaunuolis...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 41.