Atvažiavę prie bokšto pamatėme, kad tankams kelią užtvėrė žmonės. Iš tanko buvo leidžiamos dūmų uždangos, šaudoma virš žmonių galvų. Su žmona nubėgau prie bokšto tvoros. Su keliais vyrais nutarėme, kad atakuojama bus iš miško pusės. Peršokom tvorą ir nubėgom į tą vietą (žmona pasiliko šiapus tvoros, susitarėm, kur susitikti). Kai nubėgome, ten dar buvo ramu. Nors netrukus pasirodė tankai, šarvuotis ir iš paskos važiuojantys BTR. Keti tankai nuvažiavo palei tvorą, vienas pralaužė ją. Žmonės nepanikavo, šaukė: “Lietuva!”, “Laisvė!” Karinės mašinos pusžiedžiu apsupo dalį bokšto. Išlipo desantininkai. Kiek buvo mašinų, tiksliai pasakyti negaliu. Susirikiavę desantininkai iš pradžių bandė žmones apdaužyti metaliniais strypais, man atrodo, kad tai buvo “pirštai” nuo tankų. Taikė į galvą. Gynėmės plikomis rankomis. Prieš ataką nieko neperspėjo. Paprasčiausiai puolė. Gindamiesi bandėme atakuoti, mačiau, kad kiti vyrukai jau išmušė strypus jiems iš rankų. Kažkur tuo pat metu puolė į trikampį susirikiavę desantininkai. Jo viduryje išsiskyrė žmogus, nes buvo kitokia uniforma, taip pat stipriai skyrėsi jo išvaizda, manau, kad tai buvo civilis. Žmones daužė automatų buožėmis ir metaliniais strypais, mėtė sprogstamus paketus. Žmonės stovėjo per kelis žingsnius. Išgirdau užtaisant automatą. Neatsigręžęs šokau į viršų. Nuaidėjo šūviai. Tai buvo pirmieji šūviai. Dar ore per mane tarsi pratekėjo elektros srovė. Kai nukritau ant žemės, nejutau kūno žemiau pusiaujo. Pakėlęs galvą pamačiau, kad nugriuvo du vyrukai, dar vienas vyras, taip pat desantininkas. Jis nebejudėjo. Tie du vyrukai buvo arčiau žmonių, todėl vieną iš jų žmonės paėmė ir nunešė. Netrukus ir mane pakėlę nuo žemės nunešė į greitosios pagalbos mašiną. Ji buvo užimta, todėl buvau paguldytas ant žemės. Kai mane nešė, girdėjau per garsiakalbius skelbiant:

– Visą valdžią paima nacionalinis piliečių gynimo komitetas, kuris atstovauja tikrus darbo žmonių interesus.

Kalbėjo lietuviškai.

Greitosios pagalbos mašinoje nelabai ką galėjo padėti, nes jau nebeturėjo tvarsčių. Suleido nuskausminančių. Vyrukas, gulėjęs mašinoje, mirė. Todėl į jo vietą paguldė mane. Dar pastovėjome, man atrodė, labai ilgai, nes kelias buvo užimtas. Dabar nustatyta, kad kiaurai peršautos abi kojų šlaunys. Vienoje rado išcentruotą kulką. Vienos kojos nejaučiu ir nevaldau. Įtaria, kad pažeisti nervai.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 97, 98.