Apie 1 val. 30 min. vietinis TV bokšto tarnybos radijas pranešė, jog nuo Karoliniškių pusės artėja šarvuočiai. Aš stovėjau dešinėje centrinio įėjimo į bokštą pusėje. Kalno papėdėje sustoję tankai pradėjo šaudyti. Žmonės prie bokšto elgėsi ramiai, nebuvo jokios panikos. Nė vieno nebuvo nei su ginklu, nei su lazda. Agresyviai nusiteikusių žmonių ten, kur aš stovėjau, irgi nebuvo. Visi skandavo: “Lie-tu-va!” Tankai pasirodė nuo Lazdynų pusės. Šalia tankų bėgo desantininkai. Šarvuočiais važiavę kareiviai laikė paruošę automatus su užmautais durtuvais. Apsupę bokštą, važiavę kareiviai išsirikiavo prieš žmones. Tankai paleido keletą salvių. Už mūsų nugarų pradėjo dužti langų stiklai. Iš bokšto vidaus į kareivius buvo paleista vandens srovė. Tie puolė minią, daužė buožėmis, pasigirdo šūviai, kilo spūstis. Pamatėme, kad desantininkai jau veržiasi į vidų. Mane nustūmė į kelią. Žengiau kelis žingsnius atgal ir išgirdau šaukiant: “Tankas!” Grįžtelėjęs pamačiau jį visai netoli, bet spėjau atšokti į šoną. Apibėgęs aplink tanką, po vikšrais pamačiau gulinčias dvi moteris. Tankas judėjo į priekį. Mes bandėme atkreipti tankistų dėmesį. Tankas sustojo, po to vėl trūktelėjo į priekį, vėl sustojo ir pagaliau nuvažiavo nuo žmonių. Su pagyvenusiu vyriškiu ištraukėme mergaitę, jai buvo sutraiškyta koja (o gal abi). Mergaitė buvo gyva. Benešant mergaitę, šalia stovėjęs kitas tankas, pagavęs mus prožektorių spinduliais, šovė virš mūsų galvų. Nuo smūgio bangos abu suklupome. Šūviai prie bokšto nesiliovė nė minutę. Mergaitę nunešėme prie mašinų, kur buvo daug žmonių. Jie ją paėmė iš mūsų.

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 108, 109.