...Apie 1 val. pro AT rūmus pravažiavo karinė technika. Po kurio laiko pasigirdo 3 patrankos šūviai. Nuo televizijos bokšto pusės sklido šviesa ir garsas. Netrukus per tiltą ir pro Nepriklausomybės aikštės kampą, demonstruodami savo galią, dideliu greičiu pralėkė keletas šarvuočių. Važiuodami autobusu link televizijos bokšto, sutikome keletą tankų. Kildami kalneliu prie bokšto, išgirdome šūvį iš netoliese stovinčio tanko. Matėme krentantį vaikiną, jis buvo nuneštas į greitosios pagalbos mašiną. Priartėję prie bokšto, pamatėme tikrą pragarą. Žmonės buvo atstumti nuo bokšto, gąsdinami pabūklų ir automatų šūviais. Žmonės skandavo: “Lai-svė! Lie-tu-va! O-ku-pan-tai! Fa-šis-tai!” Pastate girdėjosi dūžtančio stiklo garsai. Buvo nuimta Lietuvos valstybinė vėliava. Po kiek laiko žmonės buvo stumiami tolyn nuo bokšto. Kariai įnirtingai darbavosi automatais, buvo šaudoma iš pabūklų. Į darbą paleista technika. Kariškiai elgėsi žvėriškai, jų akyse matėme žvėrišką įniršį, neapykantą ir kartų šaltį. Tai buvo ne žmonės... Dešiniau nuo mūsų pasigirdo širdį veriantis žmonių klyksmas. Jaunuolis, norėdamas kažko paklausti kariškių, prisiartino prie jų, bet buvo sumuštas ir apšaudytas. Jis bejėgiškai susmuko. Keletas žmonių puolė prie jo... Atstumtas nuo bokšto pusės reporteris mums pasakė, kad bokšte kariškiai viską daužo, ten yra likę žmonių...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 127.