1991 m. sausio 11 d., apie 14 val., važiuodama Žiugždos gatve į kalną Spaudos rūmų link, mūsų mašina įstrigo automašinų kamštyje. Tuo metu pralėkė prieš eismą į kalną trys tankai. Tankai važiavo tai asfaltu, tai žalia veja, viską traiškydami (veją, želdinius). Tada aš palikau automobilį ir nubėgau Spaudos rūmų link. Prie Spaudos rūmų tankai išsirikiavo taip: vienas tankas savo pabūklą atsuko išilgai Žiugždos gatvės miesto link, kur buvo susikaupusios ant kelio įvairios civilinės mašinos, kitas į tarpą tarp Spaudos rūmų ir “Lietuvos spaudos” pastato, o trečiasis – į žmonių minią, sustojusią prie Spaudos rūmų pagrindinio įėjimo. Tuo metu daug šarvuočių stovėjo išilgai Spaudos rūmų, greta jų stovėjo išsirikiavę desantininkai su ginklais (automatais).

Tuo metu buvau prie antrojo tanko priekio 3–4 m atstumu ir tankas iššovė. Mane ir kitus šalia esančius apkurtino, spengė ausyse, beveik nieko negirdėjau. Paskui klausa atsigavo ir išgirdau šūvių papliūpas. Atsigręžiau ir pamačiau, kaip kulkos kapoja pastatą virš pagrindinio Spaudos rūmų įėjimo.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 84, 85.