“Vyturio” leidyklos direktorius

1991 m. sausio 11 d. 12 val. buvau nedideliame žmonių būrelyje prie Spaudos rūmų centrinių durų, kai nuo Krašto apsaugos departamento pusės buvo girdėti šūviai, atžlegsėjo keli lengvieji tankai, šarvuoti automobiliai ir 2 sunkvežimiai su desantininkais, kaukė sirena. Sustoję priešais, tankai atsuko patrankas ir kulkosvaidžius į pastatą, o iš mašinų iššokę desantininkai pasiskleidė, sužlegino automatus, įleisdami į vamzdį šovinius, ir po komandos ristele patraukė durų link. Duris užstoję gynėme gal tik 20 rankomis susikabinę vyrų ir už mūsų nugarų gal tiek pat moterų. Pribėgę desantininkai (su kovine apranga, be skiriamųjų ženklų, su šalmais) kumščiu smogė į veidą, nes buvau ties įėjimu, trise išplėšė mane iš grandinės, vienas automato buože smogė į sprandą ir nubloškė nuo laiptų. Labai trumpam netekau sąmonės. Jaučiau du spyrius į petį ir keldamasis turėjau mintį, smogs ar ne besikeliančiam į galvą. Desantininkai jau pro išdaužtus langus ir duris buvo sulindę vidun, nesulaikė ir silpna brandspointų srovė. Kai atsistojau, pripuolė stambus vyresnio amžiaus desantininkas su racija prie šono ir, dešine ranka įrėmęs automatą, kaire įsikibęs į striukę, bandė tempti į mašiną. Priešinausi, tąsymasis truko gan ilgai, nes spėjau įsidėmėti jo veidą ir pradėjau jį gąsdinti – žiūrėk, fotografuoja, teks atsakyti. Jis tylėjo, bet apsidairė, tuo momentu apsidairiau ir aš, pamatęs tolėliau kelis vyrukus, paprašiau padėti. Trise pripuolę man padėjo ištrūkti iš jo (vėliau šį epizodą pamačiau užfiksuotą "Laisvoji Lietuva", Nr. 1, psl. 3) ir toliau jis nebemėgino manęs pagrobti, nors buvau netoliese.

Gal po penkių minučių, kai jau buvo pribėgę daug žmonių, nuo tankečių link durų, kurias jau vėl buvo užstojusios moterys, pro mane patraukė du vyresnio amžiaus desantininkai. Ant stogo mačiau 4 jaunuolius, vienas iš jų paleido srautą rusvo vandens, bet čiurkšlė buvo silpna ir ji iš pradžių nepataikė į ateinančius. Kai jie jau buvo bepalendą po stogu, smarki srovė smogė vienam, vyresnio amžiaus, už apykaklės ir numušė žieminę kepurę. Tada jis pabėgėjo atatupstas ir paleido papliūpą šūvių į jaunuolį. Kadangi buvau gal 5 metrus už šio desantininko nugaros, gerai mačiau, kaip jaunuolis dingo už atbrailos, o kulkos iškapojo betoną. Vėliau sužinojau, kad jaunuolis smarkiai sužeistas, o šaudė pulkininkas. Įniršęs atgręžė automatą į duris užstojusias moteris, bet prišokęs antrasis jį sulaikė. Dar mačiau iš arti epizodą, kaip iš tanketės išlindęs azijietiškų bruožų jaunas desantininkas paklaikusiomis akimis, perkreiptu veidu užtaisė automatą ir rėkdamas “Ja vam... pakažu!” nukreipė į žmones, bet šalia buvęs kitas desantininkas puolė ir kilstelėjo jo vamzdį aukštyn.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 79, 80.