Naktį prieš užpuolimą prie Spaudos rūmų buvo atvažiavę šarvuočiai. Mes įjungėm sireną, subėgo daug žmonių. Šarvuočiai pasitraukė. Paryčiais vėl pravažiavo. Gal gąsdino...

Puolimas įvyko tą dieną. Tuo metu aš budėjau prie pulto. Kai išgirdau, kad mus apsupo, nubėgau žemyn. Ginklų mes neturėjom, tik paruoštą brandspointą. Pačiupęs jį, aš užlipau ant stogelio virš centrinio įėjimo. Pamačiau, kaip iš tanko išlipo kareiviai ir, kažką pasitarę, ėmė artėti. Priartėję ėmė stumdyt visus ir laužtis į vidų. Vienas jų įrėmė automatą žmogui į krūtinę. Tada aš vandens čiurkšle nusitaikiau tiesiai į kareivius. Į mane šovė, pataikė į galvą ir aš nukritau be sąmonės. Paskui atsipeikėjau ir, nusileidęs žemyn, pats įlipau į greitosios pagalbos mašiną...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 81.