Prie radijo ir televizijos pastato Konarskio gatvėje atėjau sausio 12 d. 22 val. Pridengdami įėjimą, prie jo stovėjo autobusai. Prieš 2 val. nakties pasigirdo šūviai ir matėsi jų pašvaistės Lazdynų pusėje. Nuo Lazdynų pusės ties Elektros suvirinimo gamykla pasirodė tankų kolona. Tarp žmonių kilo sumaištis ir dauguma susibūrė palei autobusus, užtvėrusius pastatą ties įėjimu. Netrukus, vedama didelės automašinos su antena, privažiavo tankų kolona. Desantininkai pradėjo šaudyti iš automatų į pastatą, dužo langų stiklai. Žmonės šaukė “Okupantai, fašistai, Lietuva, laisvė...” Desantininkai pasirodė pastate ir šaudė per langus. Per tą laiką aidėjo stiprūs sprogimai gatvėje tarp žmonių. Dar kurį laiką girdėjosi automatų serijos, rečiau besikartojantys stiprūs sprogimai, pavieniai šūviai.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 153.