Prabudau nuo tanko pabūklo šūvių, pasigirdo automatų papliūpos. Pro langą pamačiau 8 BTR koloną. Kol atbėgau prie televizijos, BTR apsisukę grįžo ir, perskyrę minią, sustojo priešais TVR pastatą. Iššokę kareiviai sustojo dviem eilėmis nugaromis ir veidu į minią abiejose gatvės pusėse. Po to pagal komandą kareiviai, šaudydami į orą, lazdomis puolė žmones, kiti, šaudydami į langus, brovėsi į vidų. Nuo lazdų ir automatų buožių apsvaigę žmonės sukrito prie sienos. Kai kurie iš jų bandė keltis, tada nuo laiptų atbėgę kareiviai keikdamiesi vėl mušė juos lazdomis ir spardė kojomis. Kareiviai neleido padėti gulintiems ir šaudė į orą. Nepakęsdamas žmonių šauksmų ir prakeiksmų, vienas kareivis nusikeikęs paleido seriją į orą. Minia šūstelėjo atgal. Vienu šuoliu aš kritau už mašinos. Vienas žmogus nepuolė atgal, nuėjo prie kareivių. Spėjau pamatyti, kad kareivis iššovė ir žmogus parkrito. Slėpdamasis už mašinų, nubėgau prie greitosios pagalbos automobilio. Gydytoja pasakė, kad prie pat privažiuoti negalima, nes visur stovi mašinos. Vėliau pamačiau, kad prie tos vietos buriasi žmonės. Parkritęs žmogus buvo rudu paltu, neaukštas, atrodo, vyresnio amžiaus. Kartkarčiais buvo šaudoma iš tanko pabūklo (tiksliai prisimenu 4 šūvius). Ten, kur buvo daugiau žmonių, buvo naudojami trenksmo ir šviesos užtaisai. Visą laiką dirbo greitosios pagalbos mašinos. Buvo įjungtas tanko prožektorius, kareiviai šaudė į apšviestus langus.

Praėjus kuriam laikui, atvažiavo du autobusai uždangstytais langais, o tarp jų – juoda “Volga” su užuolaidėlėmis. Autobusuose LAZ ir “Ikarus” pro užuolaidėles matėsi ten sėdintys civiliai žmonės su raudonais raiščiais. Prie “Ikarus” įvyko incidentas. Vienas jaunas vyras puolė prie autobuso durų. Gumine lazda jam buvo pramuštas tarpakis. Visi tie “draugovininkai” su guminėmis lazdomis (beje, šviesiomis, o ne juodomis) mikliai spruko už kareivių nugarų į skverelį. Ten pat spruko ir asmenys iš “Volgos”. Padėjau tam sužeistam vyrui sulaikyt kraują.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 156.