Atvažiavę saugoti Lietuvos radijo ir televizijos rūmų, sausio 13-osios naktį, mes, būrelis kupiškėnų, stovėjom prie pat pastato pagrindinių durų. Prasidėjus šturmui, mus puolė desantininkai ir lazdomis ginkluoti, matyt, jedinstveninkai. Arčiau jų stovėjęs noriūnietis Algis Burkšas šoko gelbėti desantininko mušamą moterį, patraukė ją į save ir pats gavo buože tarpukaklin. Prakirto kruvinai, o tada puolė jį talžyti bananais. Viskas vyko, rodos, akimirksniu – puoli kitą gelbėti, pats gauni... Po to, kai pastatą užėmė, o budėjusius žmones vaikė po teritoriją su tankais ir tanketėm, vos nepakliuvau po viena iš jų. Bet staiga tanketė sustojo ir iš jos išlindo kareiviukas. Jaunutis, persigandusiu veidu, net pagailo jo. Tarp sužvėrėjusių kariškių veidų pamatęs vieną žmonišką, turiu truputį vilties...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 157, 158.