...Šeštadienį su vyru beveik visą dieną su nedidelėm pertraukom budėjom prie televizijos bokšto. Žmonės vaikštinėjo, atskiri būreliai dainavo, jaunimas šoko, kai kas pro langą žiūrėjo bokšto vestibiulyje pastatytus televizorius. Ant grindų ištiesta pora priešgaisrinių vandens žarnų, jeigu prireiktų gintis. Apie pirmą valandą užėjom pas draugus, gyvenančius šalia bokšto, truputį sušilti, išgerti kavos. Nespėjome net atsisėsti, kai šeimininkė susijaudinusi pasakė: “Tankai, jau tankai važiuoja...” Akimirka atsidūrėm prie bokšto, apačioje, prie centrinio įėjimo. Iš visų pusių plūdo žmonės, kaukė mašinų sirenos, grindiniu džeržgė tankų vikšrai. Žmonės dengiasi veidus skarelėmis, šalikais. Kai kurie vyrai ramina, kad tai ne dujos. Staiga minia suūžia: “Tankai iš kitos pusės...” Pasitraukėme ten. Mūsų pusėn važiavo du sunkieji tankai.

“Okupantai!”, “Fašistai!”, “Kraugeriai!” – siuntė prakeiksmus minia. Ir vėl – “Lietuva!”, “Lietuva!”, “Lietuva bus laisva!” ... O tankai jau vaikė iš aikštelės žmones. Drebėjo žemė, dvokė dūmai. Vis arčiau ir arčiau prie tvoros spaudė tankai žmones. Patys drąsiausi dar ilgokai stovėjo būriu prie centrinio įėjimo. Plevėsavo aukštai iškelta Trispalvė.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 60.