...Staiga, lyg susitarę, tankai pasuko 90° kampu į kairę (judėjimo kryptimi) ir per šaligatvį, vejas, medelius, maigydami lengvuosius automobilius, nepaisydami stovinčių žmonių, pasileido aukštyn, tvoros link, tiesiai į mus. Žmonės bėgo į visas puses. Pasigirdo šūviai, žmonių riksmas. Nuodingųjų dujų debesys ir karinių prožektorių šviesa sukėlė sumaištį. Bėgome darželio link. Tankai lėkė ant mūsų, iš priekio jau supo. Vos spėjome perlipti per darželio tvorą, pro nugaras, tvoros link lėkė riaumodami tankai, šūkavo desantininkai. Virto apsaugos tvora, žmonės klykdami bėgo kas kur. Ir apačioje, ir viršuje šaudė patrankos ir kulkosvaidžiai, nuolat leido dujas. Tarp šūvių girdėjosi Lietuvos “gelbėjimo” komiteto pranešimai gryna lietuvių ir rusų kalbomis, kurie skelbė, kad valdžia jų rankose, kad kitos valdžios Lietuvoje nebėra, kvietė būti “išmintingiems” ir skirstytis, kreipėsi į motinas su “prašymu” atitraukti vaikus nuo bokšto, nes jie nenorį kraujo, tuo tarpu šūviai netilo. Greitosios lėkė bokšto link aukštyn ir atgal.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 54, 55.