Sausio 12-osios vakare apie 20 val. pažįstama iš Zarasų pranešė, kad iš Daugpilio per Turmantą ir Zarasus žmonės matė važiuojančią autobusų koloną su desantininkais, persirengusiais civiliai. Pridūrė, kad šių desantininkų uždavinys – užimti televizijos bokštą. Kai paskambinau Saugumo departamentui, atsakė, kad tą informaciją jau turi.

Apie 2 val. išgirdau motorų riaumojimą, pamačiau tankus. Skubiai apsirengęs, nubėgau prie bokšto. Kareiviai buožėmis skynėsi kelią. Automatininkai, kurie veržėsi į bokštą prie durų, atrodo, į žmones nešaudė. Už nugaros visą laiką girdėjome automato šūvius. Taip mus atstūmė nuo bokšto. Vėliau jie turėjo mus išstumti už tvoros. Prieš mūsų akis stovi šviestuvai. Tankai pajuda ir sustoja, kad automatininkai galėtų jaustis saugūs. Mačiau, kaip nušovė vaikiną, sušukusį “fašistai”. Atsidūręs apačioje prie greitosios pagalbos mašinų, padėjau įkelti sužeistąjį. Pro sanitaro chalatą pastebėjau aulinius batus. Jis elgėsi gana šiurkščiai su sužeistuoju. Įtariau, kad tai galėjo būti persirengę ne medikai.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 38.