Prie bokšto desantininkai šaudė į minią. Žmonės nesitraukė. Juos mušė buožėmis. Artėjo tankai. Jie ėmė traiškyti žmones. Atvažiavo milicija. Raudonasis kryžius. Daugybė buvo užmuštų. Nuvarę į apačią, į mus mėtė dūmijančius užtaisus. Užmuštus krovė į tankus, vilko į bokštą. Per garsiakalbį ėmė skelbti, kad parlamentas paimtas ir įvesta darbininkų ir valstiečių valdžia...

Dieną (sekmadienį) apie 12 val gal 50 desantininkų taisė tvorą ir grasino jėga, jeigu nesiskirstysim.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 130.