...Tada nugriaudėjo dar keli šūviai. Protarpiais viskas paskęsdavo tirštuose dūmuose, klaikiai kaukė automobilių signalai, minia siuntė prakeiksmus, isteriškai raudojo moterys.

Vėliau supratau, kad tai buvo tik apgaulingas kariškių manevras, kuriuo buvo siekiama atitraukti bokšto gynėjų dėmesį. Pagrindinės užpuolikų pajėgos atslinko iš kitos pusės. Kareiviai, žinodami, kad minia beginklė, elgėsi drąsiai.

Bėgte pasileidau paskui pirmąjį tanką, kuris, išvertęs tvorą, pasuko bokšto link, man į nugarą plieskė dar vienas prožektorius, už jo dar ir dar. Tankai, šarvuočiai ir kariniai automobiliai glaudžiu žiedu apsupo bokštą. Iš šarvuočių ir sunkvežimių iššokę kareiviai paleido automatų serijas į bokšto tarnybines patalpas. Stovėdamas lauke galėjau nesunkiai suprasti, kuriame aukšte šeimininkauja vandalai: ten, kur jie įsiverždavo, dužo stiklai, aidėjo šūviai ir sprogimai. Po keliolikos minučių viską šluojanti banga pasiekė paskutinį aukštą. Iš lango dingo Trispalvė.

O lauke atrodė, kad vyksta tikras mūšis. Tamsą draskė akinantys tankų prožektorių spinduliai, griaudėjo pabūklai, kaleno automatai ir kulkosvaidžiai. Bet klaikios kakofonijos nepabūgę žmonės nesitraukė.

Tačiau ne eiliniai kareiviai buvo pagrindiniai šios nakties išpuolio veikėjai, o karininkai. Netoli manęs siautėjo nedidukas kresnas leitenantas. Jis nenustygo vietoje, šaukė ant žmonių rinktiniais rusiškais keiksmažodžiais ir, eilinį kartą isteriškai sušukęs “ubju, suka”, puolė arčiausiai stovėjusius žmones, mušė kažkokiu lanksčiu plieniniu rimbu. Į didžiausias susibūrimo vietas skriejo sprogstamieji paketai, buvo šaudoma iš automatų.

Toje kraupioje maišalynėje dirbo nemažai užsienio žurnalistų. Nieko blogo nenujausdamas, Ispanijos televizijos operatorius Miguelis Awegui prisiartino prie kareivių. Vienas iš jų puolė ispaną. Šis pradėjo bėgti. Pasivijęs kareivis griebė už kameros rankenos. Prišoko daugiau kareivių ir, parbloškę žurnalistą ant žemės, puolė jį spardyti kojomis. Buvo sudaužyta kamera. Pripuolę žmonės pakėlė operatorių. Čia prišokęs karininkas smogė jam vėzdu į veidą. M.Awegui buvo labai sužalotas veidas, išmušti keturi dantys.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 25, 26.