...Žmonės skandavo “Lietuva!”, o nuo bokšto stiebo pusės desantininkai į juos šaudė iš automatų. Mačiau, kaip desantininkui baigėsi šoviniai ir jis skubėjo užsitaisyti automatą. Tankas, atsukęs vamzdį “Vaivorykštės” parduotuvės link, dar kartą iššovė. Stovėjusi tanketė tarp bokšto ir pastato pradėjo važinėti per eglaites, o tarp jų buvo daug žmonių. Tuo tarpu užleido dūmus. Desantininkai nesiliaudami šaudė nuo tanketės. Tarp TV bokšto ir pastato viena tanketė įnirtingai, dideliu greičiu puldinėjo ant žmonių, kurie laikė vėliavą.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 52.