Iki 24 val. prie televizijos bokšto buvo ramu. Po to kelis kartus su ruporu Krašto apsaugos vyresnysis pranešdavo apie galimą puolimą 3-5 val. nakties. Klausėmės per radiją transliuojamos TV programos. Kai Bučelytė sakė paskutinius sakinius, žmonės storu žiedu jau juosė bokštą ir laukėme. Karinė technika, kurios nuo bokšto nebuvo matyti, atvažiavo prie mašinų stovėjimo vietos, šlaito apačioje. Pradėjo šaudyti. Aš stovėjau prieš administracinį pastatą. Puolimo laukėme iš priekio, kur apačioje šlaito pasirodė tankai. Ir visiškai netikėtai, per kelias sekundes tankai ir tanketės išniro iš kairės pusės. Jie važiavo gatvele aplinkui bokštą. Sustojo vienas prie kito apie 3-5 metrų atstumu. Paskui privažiavo dengta mašina, ir pasipylė ginkluoti smogikai. Pirmiausia pradėjo šaudyti tankai. Iš viršaus krito tinko gabalai, dužo stiklai. Tik parvažiuodamas pajutau skausmą petyje, buvo sudrėkę marškiniai ir prilipę, per striukę ir visus megztinius prakirstas petys. Kaip tai atsitiko – nepajutau.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 49.