...Kareiviai šaudė koviniais šoviniais. Iš automatų ir kulkosvaidžių. Tankai manevravo, tyčia traiškė mašinas. Prie įėjimo buvo krūvos lavonų. Netiesa, kad jų buvo trylika. Į žmones šaudė visą valandą. Prieiti prie lavonų neleido nei desantininkai, nei gydytojai. Nuo patrankų šaudymo iš ausų bėgo kraujas. Žmones krovė į tankus, į dengtą sunkvežimį.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 131.