Oro banga bloškė mane prie sienos, užkurto ausys. Man už nugaros šmėkštelėjo kareivis, vienoje jo rankoje buvo metalinis “bananas”. “Bananu” jis kirto mano kaimynui per pečius. Kaimynas nukrito. Visą laiką beveik nenutilo automatų šaudymas į viršų. Netoliese manęs sprogo “dūminė”. Bėgdamas mačiau, kad pro langą kartu su stiklais iškrito žmogus. Žmonės niekur toliau nesitraukė, šaukė “Lietuva! Lietuva!”. Šalia manęs stovėjusios moterys žemaitiška šnekta dievagojosi, jog niekur iš čia neisiančios, žegnojosi. Atbėgo dvi gydytojos, bet automatininkai jų prie bokšto neprileido. Automatininkai kartkartėmis šaudė į viršų, klaikiai šaukė “Stojatj! Budu streliatj!” Akys jų taip pat buvo paklaikusios. Atsidūriau prie pievelėje stovėjusio tanko, kuris palengva sukiojo vamzdį. Staiga trenkė didžiulis garsas, per veidą perėjo šiluma ir, oro bangos stumiamas, nusiritau ant žemės. Atsipeikėjęs pamačiau, kaip bėga žmonės ir už 6-7 m mano pusėn važiuoja tankas. Tankas suktelėjo į šalį ir užvažiavo ant netoliese parkritusios moters kojų.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 46.