1991 m. sausio 13 d. budėjome prie Aukščiausiosios Tarybos. Nuėję į mašiną atsigerti arbatos, išgirdome per radiją, kad televizijos bokšto link važiuoja tankai. Greitai nuvažiavome ir mes. Kildami į kalną Karoliniškių link, aplenkėme karo technikos koloną. Visas Kosmonautų prospektas buvo pilnas karinių mašinų. Mes pasukome gatvele į kairę. Prie pat bokšto privažiuoti nuo vaikų darželio pusės buvo neįmanoma, nes stovėjo smėlio barstytuvas, pasukome į kiemą.

Po 2-3 minučių pasirodė karo technika. Priekyje važiavo trys sunkieji tankai, toliau - žibintų eilė, todėl nesimatė ar ten tankai, šarvuočiai, ar sunkvežimiai. Tankai sustojo prie barstytuvo, 20-30 sekundžių pastovėjo, pradėjo rinktis žmonės, lipti ant tanko. Tankas pajudėjo, sutraiškė automašiną, nustūmė barstytuvą. Važiavo lėtai. Arčiau stovėję žmonės išsirikiavo prieš tanką. Tankas vėl sustojo. Porą kartų trūktelėjo pirmyn atgal, gąsdindamas žmones. Vėl sustojo. Ant tanko užlipo keletas žmonių. Atrodo, tuo metu per garsiakalbius kažkas šnekėjo apie “brolius lietuvius”. Tankas pradėjo važiuoti ant žmonių. Žmonės prasiskyrė. Tankas gana greitai pravažiavo pro mane. Ant tanko sėdėjo du vaikinai iš minios: vienas, arčiau manęs, pakibęs ant tanko priekio, rankomis įsitvėręs į kažkokias tanko detales, kitas - atsisėdęs ant tanko priekio ir iškėlęs kumštį. Tankas, nesumažinęs greičio, trenkė į barstytuvo kabiną. Man atrodė, kad tarp tanko ir kabinos buvo persisvėręs tas vaikinas. Kai tankas, sutraiškęs barstytuvą, nuvažiavo toliau, žmonės puolė traukti žmogų iš po barstytuvo nuolaužų. Aplinkui isteriškai klykė moterys. Pradėjo šaudyti prie bokšto iš automatų pavieniais šūviais ir serijomis. Tada vienas iš trijų pirmųjų tankų, atvažiavusių nuo darželio pusės, iššovė. Bokšte tratėjo šūviai - aiškiai skyrėsi šūviai išorėje ir viduje.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 90, 91.