...Greitosios medicinos pagalbos mašinų medikai pradėjo prašyti desantininkų, kad leistų iš viršutinės aikštelės išnešti sužeistuosius ir užmuštuosius. Tačiau dar apie 20 min. medikai nebuvo įleidžiami. Kažkokio “Nacionalinio gelbėjimo komiteto” LKP (TSKP) vardu buvo sakoma, kad jie paėmė valdžią Lietuvoje, raginama išsiskirstyti. Apie 4 val. dar nuvažiavau prie Radijo ir televizijos rūmų Konarskio gatvėje... Po kiek laiko vėl grįžau prie televizijos bokšto... Viršutinėje aikštėje liko stovėti tankai ir desantininkai. Žemutinėje automobilių stovėjimo aikštelėje ir ant plento, ypač ten, kur stovėjo greitosios pagalbos mašinos, telkšojo kraujo klanai. Kiek toliau matėsi tankų sumaigytos 3 ar 4 lengvosios mašinos, keletas sunkvežimių. Daugelio autobusų ir lengvųjų mašinų, taip pat namų stiklai nuo tankų šaudymo buvo išbyrėję...

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 128.