Po pirmos valandos pabudau nuo pabūklų šūvių prie bokšto. Žmona pasakė, kad per radiją žmonės kviečiami prie bokšto. Apsirengiau, šeimai pasakiau – melskitės, pats persižegnojau ir išbėgau prie bokšto.

Nemačiau, kad kas nors iš žmonių būtų turėjęs ginklą. Nemačiau, kad į kareivius būtų kas paleidęs akmenį, pagalį arba žemės grumstą. Žmonės tiktai skandavo: “Lie-tu-va, Lie-tu-va...”

Mačiau, kaip vienas vyras, atsistojęs tiesiai prieš patrankos vamzdį, rodo tankistui, kad šautų į jį. Mačiau, kaip žmonės greitai ištraukė du sužeistuosius iš tos maišalynės ir nunešė į greitosios pagalbos mašinas.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 63.