...Gerai mačiau, kai privažiavo tankai prie pat žmonių, be jokios komandos, be žodžių atsuko vamzdžius į langus, ir baisus trenksmas su stiklo dūžiais pasipylė ant žmonių. Mes vis tiek skandavome “Lietuva! Lietuva!”, po to antras kurtinantis šūvis ir automatų serijos. Mes atsitraukėme nuo langų, pasipylė dūmai. Mačiau, kaip kareiviai mušė buožėm nekaltus beginklius žmones. Mes traukėmės toliau, suprasdami, kad prieš šitą žvėrį su plikom rankom esame bejėgiai. Matėm, kad greitosios pagalbos mašinos vežė sužeistuosius ir žuvusius.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 121.