...Žmonių buvo labai daug. Nuolatos buvo šaudoma iš automatų, griaudėjo pavieniai sprogimai, mačiau sutraiškytus kelis sunkvežimius ir lengvąsias mašinas, privažiuodavo ir nuvažiuodavo greitosios pagalbos mašinos, į kurias buvo nešami ar vedami sužeistieji.

Apačioje, ties prieigomis prie bokšto, stovėjo į minią įsirėžęs šarvuotis. Žmonės stovėjo, įsirėmę į jį rankomis, ir neleido jam važiuoti. Už šarvuočio stovėjo du sunkieji tankai, atvažiavę nuo Lazdynų pusės. Jie šaudė iš patrankų ir leido dūmų užtvaras. Nepaisant dešimčių karinių mašinų riaumojimo, sprogimų, šaudymo, žmonės nesitraukė.

Turbūt po antros val. pamatėme viaduku einantį civilių vyrų būrį, kuris traukė TV bokšto pagrindinio įėjimo link. Kažkas riktelėjo: “Tai jedinstveninkai”.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 38.