Naktį iš 12-os į 13-tą Kosmonautų prospektu (pro mano namą, maždaug 500 m nuo TV bokšto) pravažiavo vidutinių tankų ir šarvuočių kolona. Jų buvo apie 20. Aš buvau žmonių minioje, kuri užstojo kelią vienam tankui ir keletui šarvuočių. Technika sustojo. Tankas šovė 6-8 kartus, mes pritūpdavome iš baimės, biro artimiausių namų langų stiklai. Vėliau pasigirdo šūviai ir iš kitos bokšto pusės. Tai kita technikos kolona prasibrovė skersai minios prie bokšto. Šaudė iš tankų pabūklų, automatų, girdėjosi sprogimai. Iš žmonių apsupto bokšto biro stiklai. Danguje matėsi, kad šaudoma trasuojančiomis kulkomis. Aš buvau maždaug 200 metrų nuo bokšto. Padėjau nešti vaikiną peršautomis kojomis, o po to kitą. Pastarasis buvo negyvas: automato serija pataikė į pilvą. Jį paguldėme prie namo. Vėliau prie jo paguldė dar du užmuštuosius.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 30.