...Matyt, šarvuočius sulaikė barikados ir žmonės. Sustoję jie įjungė garsiakalbius ir pakaitom, čia lietuviškai, čia rusiškai, ragino grįžti namo, įtikinėjo, kad priešintis beprasmiška, parlamento nebėra, gelbėjimo komitetas paėmė visą valdžią Lietuvoje.

Pamatėme baisų, nelygų karą – iš vienos pusės iki dantų ginkluoti kareiviai, o iš kitos – beginklė daugiatūkstantinė minia. Šaudė tankai iš patrankų ir kulkosvaidžių, kareiviai – iš automatų. Automatų serijų garsai rodė, kad šaudoma ir tuščiais, ir koviniais šoviniais. Girdėjome byrant stiklus, moterų klyksmą, minios šūksnius: “Gėda! Lie-tu-va!”

Intensyvus barbariškas karas vyko nuo 1 val. 50 min. iki 4 val.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 47, 48.