...Tanko vamzdis užkliudė šalimais stovėjusį autobusą ir negailestingai daužė jo langus, laužė rėmus. Tuo tarpu Kosmonautų prospektu, Karoliniškių link pamačiau važiuojančią karinės technikos koloną. Įtariau, kad ji bandys privažiuoti prie bokšto Sudervės gatve pro vaikų darželį.

...Neįtikėtina, bet tankas, trūkčiodamas ir stumdamas žmones, ėmė judėti į priekį. Žmonės nebespėjo bėgti. Keletas vaikinų pakibo ant tanko priekio. Tankas negailestingai artėjo prie kitos užtvaros. Visiems aišku, kad jis sutraiškys ant jo priekio pakibusius žmones. Dar pora spėjo nušokti nuo jo paskutinę akimirką. Tankas pradėjo kilti į antrą užtvarą. Vienam iš vaikinų, kabėjusių ant jo priekio, pasisekė užsiropšti ant bokštelio, kitas, matyt, palindo po tanko pilvu. Aš jį mintyse palaidojau. Kariškių rankose mačiau automatus, vienas kitas turėjo metalinius strypus. Mėtydami sprogmenis žmonėms po kojų, desantininkai neįtikėtinai greitai prasiskyrė kelią pro žmones. Ėmė dužti langai. Žmonės ir mušami rankomis kabinosi į kareivius. Vienas suklupęs desantininkas paleido iš automato seriją. Šaligatvis po kojomis sukibirkščiavo – koviniai šoviniai. Penki šalimais stovėję vaikinai parkrito – juos kliudė kulkos.

 

Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai : papildymai / [Spaudos departamentas]. – Vilnius : Spaudos departamentas, 1991, p. 46, 47.